USLOVI KORIŠĆENJA

Sa nama dobijate mnogo više od web hostinga!

Hosting365.rs obezbeđuje web hosting i srodne usluge internet prisustva na tržištu Srbije. Stoga se pridržavamo određenih zakonskih i etičkih odgovornosti koje se sastoje u na činu koriš ćenja usluga koje nudimo.

Opšti uslovi korišćenja uređuju međusobna prava, odnose i uslove pod kojima pravno lice Mo Power Soldier d.o.o. iz Beograda preko marke "Hosting365.rs" (u nastavku Provajder), pruža usluge korisniku (u nastavku Korisnik).

I – OPŠTE ODREDBE

 

1 Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem internet servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi https://hosting365.rs i drugim adresama kojima upravlja Provajder (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne ure đaje, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pru ža privredno društvo Mo Power Soldier doo. Beograd, Bulevar Zorana Djindjica br. 45v 11070 Novi Beograd, mati čni broj: 21434094, PIB: 111159326, (u nastavku: Provajder).

2 Ovi Uslovi koriš ćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaklju čuje izme đu Provajdera i svakog pojedinog korisnika Servisa. Provajder omogu ćava koriš ćenje Servisa, isklju čivo na na čin i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima koriš ćenja.

3 Pristupom i koriš ćenjem Servisa Provajdera, korisnici pristaju na Uslove koriš ćenja, te na taj na čin zaklju čuju ugovor po pristupu sa Provajderom kao pru žaocem usluge informacionog društva.Na svaki pojedini pristup Servisu, primenjuju se ovi Uslovi koriš ćenja.

4 Poslovanje Provajdera putem Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o li čnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

5 Provajder je posve ćen o čuvanju i primeni prava li čnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim obi čajima i u skladu sa va že ćim propisima Republike Srbije.

6 Servis nije zamena za bilo koje usluge osim onih usluga koje su eksplicitno navedene, niti Provajder pru ža ili obezbe đuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima koriš ćenja. Provajder ni na koji na čin ne uti če na sadr žaj koji na Servis postave korisnici, odnosno na sadr žaj koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za ta čnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadr žaj. Isklju čivu odgovornost za sadr žaj imaju tre ća lica koja su sadr žaj postavila, odnosno od kojih je preuzet.

7Provajder ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadr žaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazlo ženja, ukoliko po sopstvenoj proceni oceni da je došlo do kršenja ugovornih obaveza.

 

II – OPIS SERVISA

 

8 Servis je namenjen pru žanju usluga profesionalnog skladištenja Internet sajtova (engl. hosting, u daljem tekstu: hosting), registraciji domena i usluga menad žmenta u oblasti informacionih tehnologija.

9 Usluge informacionog društva koje pru ža Provajder su:

– Hosting sa deljenim koriš ćenjem servera (engl. Shared Web hosting)

– VPS Hosting na serverima opremljenim diskovima bez pokretnih delova (engl. Solid state drive, skr. SSD)

– Hosting sa isklju čivim koriš ćenjem servera (engl. Dedicated hosting)

– Registracija Internet domena

– Projektovanje, implementacija, odr žavanje i integracija razli čitih rešenja u informacionim tehnologijama

10 Sadr žaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik i formu sadr žaja (tekst, grafika, fotografija, audio, video, i sli čno) mora biti ta čni i ispravan. Za ta čnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isklju čivo korisnik koji je podatak uneo.

11 Svako koriš ćenje Servisa, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima koriš ćenja, smatra će se zloupotrebom usluga koje pru ža Provajder, i kršenjem Uslova koriš ćenja.

12Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isklju čivo je odgovoran za tajnost lozinke i koriš ćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik ne će koristiti tu đe pristupne podatke ili davati svoje pristupne podatke tre ćem licu. Korisnik mo že obavestiti Provajdera ukoliko posumnja na neovlaš ćeno koriš ćenje svojih pristupnih podataka.U slu čaju da Korisnik tre ćem licu da svoje pristupne podatke da tre ćem licu, Korisnik snosi odgovornost za radnje koje je tre će lice u činilo.U slu čaju da Provajder zatra ži od Korisnika lozinku u ograni čenim slu čajevima pru žanja korisni čke podrške, Korisnik se obavezuje da takvu lozinku promeni odmah nakon pru žene korisni čke podrške.

13Provajder će u svakoj pojedina čnoj prilici pru žiti punu podršku zaštiti prava li čnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povre đeno, tako što će, bez odlaganja:

na obrazlo žen zahtev, potkrepljen odgovaraju ćom dokumentacijom, ukloniti sadr žaj tako da ne bude javno dostupan, a sadr žaj sa čuvati za potrebe dokazivanja,

nadle žnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava,

sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Prilikom pru žanja usluga informacionog društva, Provajder nije du žan da pregleda podatke koje je uskladištio, preneo ili u činio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upu ćivale na nedopušteno delovanje Korisnika.

Provajder je po zakonu du žan da obavesti nadle žni dr žavni organ ako osnovano sumnja da:

1) koriš ćenjem usluge Korisnik preduzima nedopuštene aktivnosti;

2) je Korisnik pru žio nedopušteni podatak.

Ovo obaveštenje o nedopuštenom delovanju ili podatku obavezno da sadr ži podatke o pošiljaocu obaveštenja, preciznom opisu mesta na internet stranici, odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušteni podatak, kao i obrazlo ženje nedopuštenosti.

Provajder je du žan da na osnovu odgovaraju ćeg sudskog, odnosno upravnog akta, predo či sve podatke na osnovu kojih se mo že preduzeti otkrivanje ili gonjenje u činilaca krivi čnih dela, odnosno zaštita prava tre ćih lica.

14 Provajder prenosi elektronske poruke koje su mu predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji na čin: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadr žaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

15 Provajder zadr žava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pru ža, kao i sadr žaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih obi čaja.

16 Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani ra čunaju se prema va že ćim propisima Republike Srbije.

17 Korisnik pre izvršene usluge informacionog društva pla ća cenu usluge.Cenu usluge korisnik mo že da plati pla ćanjem Provajderu i putem platne kartice.

18 Provajder svakom Korisniku ponaosob mo že pru žiti dodatne usluge koje nisu definisane ovim Uslovima koriš ćenja, a o čemu se zaklju čuje poseban ugovor u kojem se definišu te dodatne usluge.

 

III – KORISNICI

 

19 Korisnicima usluga koje putem Servisa pru ža Provajder smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

20 Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova koriš ćenja,bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac nije du žan da plati bilo kakvu naknadu Provajderu.

21 Registrovani korisnik je pravno ili fizi čko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na na čin iz ovih Uslova koriš ćenja. Registrovani korisnik mo že postavljati i objavljivati sopstveni sadr žaj u skladu sa ovim Uslovima koriš ćenja, i dostupnim funkcijama Servisa.

22 Samu registraciju korisnika, kao i sav sadr žaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Provajder ne moderira, modifikuje niti na bilo koji na čin uti če na navedeni sadr žaj, i registrovani korisnik ima isklju čivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadr žaja na Servisu mogu da proisteknu.

23 Registrovani korisnik zadr žava sva autorska i srodna prava na sadr žaju kojeg je autor.

Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadr žaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isklju čivo registrovani korisnik koji je sadr žaj postavio.

Registrovani korisnik mo že istovremeno postavljati razli čit sadr žaj. Postavljanje sadr žaja na Servis, ni na koji na čin ne ograni čava registrovanog korisnika da isti sadr žaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik mo že bez bilo kakvog obrazlo ženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadr žaj koji je postavio. Provajder će takav sadr žaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadr žaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadr žaj ne mo že da uti če.

Postavljanjem sadr žaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlaš ćuje Provajdera da sadr žaj prenese neodre đenom broju lica, kao i da sadr žaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazlo ženja.

24 Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogu ćnost postavljanja sadr žaja. Registrovani korisnik mo že da podesi prema dostupnim opcijama Servisa.

25 Registrovani korisnik mo že bez bilo kakvog obrazlo ženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisni čkog naloga.Prestankom statusa registrovanog korisnika prestaju sve obaveze Provajdera prema Korisniku, odnosno Provajder prestaje da pru ža bilo kakvu uslugu tom licu.

 

IV – PRETPLATA

 

26 Nadoknadu za koriš ćenje Servisa koju Korisnik ispla ćuje prema Cenovniku Provajdera za vremenski period za koji želi da bude registrovan na Servisu kao registrovani korisnik, najkasnije do dana koji je nazna čen kao rok za pla ćanje. Ukoliko Korisnik propusti da u roku isplati ugovorenu nadoknadu, Provajder ne će tom Korisniku pru žiti mogu ćnost koriš ćenja Servisa do momenta izmirenja obaveze.

27 Provajder ima pravo da prestane da pru ža mogu ćnost koriš ćenja Servisa onim Korisnicima, za koje po sopstvenom naho đenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Provajder posve ćen, a naro čito onima koji neblagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze, ili ih ne izmiruju, ili postoji diskreciona ocena Provajdera da ne će mo ći da ih izmiri.

 

V – CENE

 

28 Cene usluga koje pru ža Provajder, kao jedinstvene cene za odre đenu teritoriju, i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova koriš ćenja, a nalazi se na Internet adresi https://hosting365.rs/pricing.html

29 Prilikom pla ćanja uplatom Provajderu, Korisnik pla ća obra čunati iznos Provajderu prema pred/ra čunu odnosno pro/fakturi koju mu Provajder dostavlja.

Prilikom pla ćanja koriš ćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro, Korisnik pla ća obra čunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi Provajder. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Servisu ili Provajderu. U slu čaju vra ćanja povra ćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimi čno ili u celosti, a bez obzira na razlog vra ćanja, Provajder je u obavezi da povra ćaj vrši isklju čivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda pla ćanja, što zna či da će banka na zahtev Provajdera obaviti povra ćaj sredstava na ra čun korisnika kartice. Na izvodu banke pojavljuje se tekst «Hosting Internet usluga».

Prilikom pla ćanja koriš ćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro sva pla ćanja se obavljaju u dinarskoj valuti (RSD). Ukoliko se pla ća iznos u evrima (EUR) sistem će automatski konvertovati iznos u dinarima (RSD) po kursu Narodne Banke Srbije.

Ukoliko se pla ća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije ce biti konvertovan u takozvanu settlement valutu poslovne Banke sa kojom Provajder ima ugovor (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zadu živanju platne kartice platioca, ve ć konvertovan iznos ce se konvertovati u lokalnu valutu platioca, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.Navedene Cene navedene mogu odstupati zbog ovih konverzija, osim u slu čaju kada se pla ćnje vrši u dinarima (RSD) putem platne kartice izdate u Republici Srbiji.

30 Provajder zadr žava pravo izmene Cenovnika, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih obi čaja.

 

VI – PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LI čNOSTI

 

31 Pravilnik o zaštiti podataka o li čnosti je sastavni deo Uslova koriš ćenja.

32 Provajder vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno odre đenu svrhu, na zakonom dozvoljen na čin, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude odre đeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

33 Podaci koji se obra đuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

34 Pre prikupljanja podataka, Provajder u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o slede ćem:

1. Da je Rukovalac podacima o li čnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Provajder.

2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogu ćavanje pru žanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, kao i omogu ćavanje postavljanje sadr žaja koji se hostuje, odnosno Internet domena koji se registruje u skladu sa zakonom, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena.

3. Da se prikupljeni podaci koriste na na čin koji omogu ćava identifikaciju lica u česnika elektronske trgovine i to korisnika usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim obi čajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Provajdera, koja imaju ovlaš ćenje za koriš ćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Dr žavni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo koriš ćenja podataka.

5. Da je davanje podataka o li čnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona i propisa.

6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka mo že u bilo koje doba i bez obrazlo ženja povu ći svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogu ćnosti koriš ćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja koriš ćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.

7. Da u slu čaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o li čnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

35 Podaci koji se prikupljaju u gore nazna čene svrhe su:

– ime,

– prezime,

– adresa,

– broj (mobilnog) telefona,

– e-mail adresa,

– IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uklju čuju ći i “cookie“ podatke).

36 Provajder mo že, u skladu sa zakonom, prikupiti odre đene podatke o posetama dobijene tokom koriš ćenja Servisa. Ove podatke Provajder mo že da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšavao svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

Provajder mo že, u skladu sa zakonom, u slu čaju postojanja rizi čne transakcije po oceni Provajdera, prikupiti podatke o platnoj kartici korisnika koji se odnose na sadr žinu prednje i zadnje strane platne kartice sa vidljiva zadnja 4 broja kartice.

Provajder ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici, osim u slu čaju iz prethodnog stava. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mre že u zašti ćenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Provajderu ili tre ćim licima.

37 Sva opšta akta Provajdera moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o li čnosti.

Ukoliko neki opšti akt Provajdera nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o li čnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

 

VII – OBAVEŠTAVANJE

 

38 Korisnik je saglasan da mu Provajder mo že periodi čno slati obaveštenja koja se odnose na sadr žaj Servisa, kao i obaveštenja koja se ti ču Servisa, Provajdera, kao i reklamna obaveštenja.38

 

VIII – REKLAMACIJE

 

39 Kako Provajder pru ža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije mogu će izjaviti reklamaciju.

Usluga informacionog društva koju Provajder pru ža je u potpunosti izvršena jer je pru žanje usluge po čelo nakon izri čite prethodne saglasnosti Korisnika da uslugu koristi, i Korisnik prihvatom ovih Uslova potvr đuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora u slu čaju kada Provajder u potpunosti izvši svoje ugovorne obaveze.

40 Izuzetno od člana 39 ovih Uslova koriš ćenja, Provajder pru ža mogu ćnost Korisniku da, bez obrazlo ženja, u roku od 7 dana od dana aktivacije usluge hostinga sa deljenim koriš ćenjem servera (engl. Shared Web Hosting) iz člana 9, prva alineja, ovih Uslova koriš ćenja, zahteva povra ćaj iznosa navedene usluge. Provajder će Korisniku vratiti pla ćeni iznos umanjen prema danima iskoriš ćene navedene usluge, i umanjen za iznos troškova transakcije povra ća novca (provizije platne kartice, PayPal provizije i sli čnih pripadaju ćih troškova).

 

IX – AUTORSKO PRAVO

 

41 Provajder ima isklju čivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na svom Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je Provajder autor, odnosno nosilac autorskih prava.

42 Neovlaš ćeno koriš ćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izri čite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Provajdera kao nosioca isklju čivih autorskih prava, smatra će se povredom autorskih prava Provajdera i podlo žno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

43 Servis mo že sadr žati i elemente na kojima isklju čiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadr žaji Korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadr žaj, sadr žaj poslovnih partnera, oglašiva ča i sli čno. Druga lica imaju isklju čivu odgovornost za sadr žaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadr žaj nalazi na Servisu Provajdera.

44 Postavljanjem sadr žaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na na čin iz ovih Uslova koriš ćenja. Dalje prenošenje sadr žaja drugih lica ili dela sadr žaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izri čitu prethodnu saglasnost Provajder, uz napomenu da je sadr žaj preuzet sa Servisa, uz nazna čenje odgovaraju ćeg linka na kojem se preuzeti sadr žaj nalazi. Provajder ima isklju čivu odgovornost samo za sadr žaj na kojem ima autorska prava.

45 Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadr žaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadr žaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa u činilo javno dostupnim.

 

X – SMERNICE

 

46 Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadr žaja poštuju ovde navedene Smernice.

47 Provajder ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazlo ženja ukloni ili ne objavi sadr žaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Servis.

48 Korisnik odgovara za postavljeni sadr žaj, a naro čito ako taj sadr žaj, prema diskrecionoj oceni Provajdera, uklju čuje (ali nije ograni čen na):

– otvoreno uvredljiv sadr žaj, ili sadr žaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mr žnju, ili fizi čko povre đivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca,

– uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,

– eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni na čin,

– sadr ži uvredljiv sadr žaj, ili sadr ži vezu do takvog sadr žaja,

– tra ži li čne informacije od osoba mla đih od 18 godina,

– javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,

– sadr ži, ili promoviše informacije za koje korisnik zna da su neta čne, ili koje navode na pogrešan zaklju čak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadr žaj uvredljiv, zastrašuju ći, pun pretnji, nepristojan, ili klevetni čki,

– sadr ži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlaš ćenu kopiju zašti ćenog rada druge osobe, warez ili drugi zlonameran kod ili vezu do takvog sadr žaja,

– uklju čuje prenos ne željene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,

– sadr ži stranice sa ograni čenim pristupom, ili stranice kojima je mogu će pristupiti samo uz pomo ć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),

– podsti če, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pru ža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uklju čuju ći, ali ne ograni čavaju ći na izradu, ili kupovinu ilegalnog oru žja, kršenje ne čije privatnosti, ili pronala ženje, ili kreiranje ra čunarskih virusa,

– tra ži lozinke, ili informacije koje vas li čno identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika,

– uklju čuje neregistrovane komercijalne aktivnosti za koje je potrebna registracija kod dr žavnog organa,, ili

– krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga li čna prava.

49 U nastavku se nalaze primeri, bez ograni čenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:

– kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uklju čuju ći de čiju pornografiju ili drugi ilegalan pornografski sadr žaj, prevare, distribuciju ilegalnog pornografskog sadr žaja, distribuciju ili u živanje droge, kockanje, uznemiravanje, uho đenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili kra đu poslovne tajne,

– oglašavanje korisnicima ili nu đenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlaš ćenih, ili nedozvoljenih na čina koriš ćenja Servisa,

– zaobila ženje, ili izmena, pokušaj da se zaobi đe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobi đu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa,

– falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi na čin koriš ćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,

– aktivnosti koje uklju čuju koriš ćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih ra čunarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograni čavaju funkcionisanje ra čunarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi na čin dozvoljavaju neovlaš ćeno koriš ćenje, ili pristup ra čunaru, ili ra čunarskoj mre ži,

– mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mre že,

– prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafi čkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi na čin,

– uklju čuju ći HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uklju čuju ći, ali ne ograni čavaju ći se na sve skrivene, ili na drugi na čin potajno sadr žane kodove u poslatom sadr žaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadr žaja,

– bilo koje automatsko koriš ćenje sistema, kao što je, ali ne ograni čavaju ći se na koriš ćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog optere ćenja Servisa, ili na mre ži, ili uslugama povezanim sa Servisom,

– imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizi čkog lica,

– koriš ćenje pristupnih podataka ili korisni čkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke tre ćim licima, ili dozvola tre ćim licima da pristupe korisni čkom nalogu koji nije njihov,

– prodaja, ili prenos korisni čkog profila na neki drugi na čin,

– koriš ćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,

– nedozvoljeni komercijalni oglas na korisni čkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od tre ćih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlaš ćenog, ili nedozvoljenog koriš ćenja Servisa u ime te osobe, ili

– brisanje, ili drugi na čini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisni čkom sadr žaju, osim ako je to sadr žaj koji korisnik postavlja,

– koriš ćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomo ću Provajderovog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izri čite dozvole Provajdera,

– pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,

– prikupljanje, ili skladištenje li čnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izri čite dozvole

– imitiranje, ili la žno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog in ženjeringa, ili drugi vidovi prevare,

– koriš ćenje Usluga na na čin koji nije u skladu sa bilo kojim va že ćim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mre že.

Radi dobrog razumevanja termina, pod pojmom Spam se, u skladu sa odredbama ovih Uslova, smatra zloupotreba hosting naloga u svrhu slanja ne željenih masovnih poruka bez ikakvog kriterijuma ili sa širokim kriterijumima. Radi se o veoma osetljivom problemu za sve hosting provajdere i internet u celini. Spam mo že biti namerni i nenamerni. U namerni Spam ubraja se komercijalni spam i forum/community spam. Namerni spam se ka žnjava, nakon tre će opomene Korisniku, automatskim blokiranjem svih servisa na kojima se izvršava.U nenamerni Spam spada spam za koji Korisnik deljenog (engl. Shared) web hosting naloga nije obavešten. Spam skripte su obi čno uba čene od strane tre ćih lica programirane da šalju na hiljade mejlova u kratkom vremenskom roku bez ikakvih kriterijuma prave ći štetu serveru sa koga se šalje (opasnost od crne liste -blacklist, pad email servera, optere ćenje) i serverima na koje se šalje. Hosting nalozi obi čno, nakon detekcije problema od strane Provajdera, budu privremeno suspendovani do pronalaska problemati čnih skripti koje izvršavaju masovno slanje elektronske pošte. U navedenom slu čaju, odmah nakon rešenja problema, hosting nalog je ponovo aktivan.Nenamerni spam na VPS serveru se smatra za namerni i dovodi do suspenzije servera. Ukoliko se ispostavi da je Korisnik namenski iznajmio VPS ili Dedicated server u cilju spamovanja, Provajder zadr žava pravo otkazivanja usluge bez mogu ćnosti reklamacije, u skladu sa ovim Uslovima.

50 Provajder ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisni čke aktivnosti, i korisni čki sadr žaj koji je povezan sa Servisom. Provajder mo že istra žiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i mo že preduzeti bilo koje pravne, ili tehni čke radnje koje smatra odgovaraju ćim. Provajder će istra žiti okolnosti koje mogu uklju čivati ta kršenja i mo že da pozove na saradnju i sara đuje sa nadle žnim dr žavnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivi čnog gonjenja lica koja su uklju čena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona.

Provajder zadr žava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uklju čuju ći, ali ne ograni čavaju ći se na uklanjanje korisni čkog naloga i korisni čkog sadr žaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Provajdera koje korisnik koristi, u slu čaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slu čaju da Provajder ne mo že da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Provajderu.

 

XI – OGRANI čENJE OD ODGOVORNOSTI I GARANCIJA DOSTUPNOSTI

 

51 Korisnici Servis koriste isklju čivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izri čito prihvata da Provajder ne mo že biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili tre ćih lica, kao i da rizik od mogu će štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa va že ćim zakonodavstvom Republike Srbije.

52 Provajder, podatke unete od strane Korisnika prenosi posredstvom komunikacione mre že, i Provajder nije odgovoran za automatsko, posredni čko i privremeno skladištenje koje slu ži samo za efikasnije formiranje prenosa podataka tra ženih od strane drugih korisnika usluga jer: ne menja podatke; uva žava uslove za pristup podacima; postupa u skladu sa pravilima za a žuriranje podataka; deluje u skladu sa dozvoljenom primenom tehnologija za prikupljanje podataka; uklanja ili onemogu ćava pristup podacima koje je čuvao odmah nakon saznanja da su podaci uklonjeni iz prenosa posredstvom mre že ili je onemogu ćen pristup do njih, kao i kada je sud, odnosno drugi nadle žni organ, naredio njihovo uklanjanje ili onemogu ćavanje pristupa.

Provajder skladišti podatke pru žene od strane Korisnika, na zahtev Korisnika, i Provajder nije odgovoran za sadr žaj skladištenog podatka jer: ne zna niti mo že znati za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadr žaj podatka; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogu ćava pristup tom podatku.

Provajder posredstvom elektronskog upu ćivanja mo že da omogu ći pristup podacima drugog pru žaoca usluga (engl. Link), ali nije odgovoran za te informacije jer: ne zna niti mo že da zna za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadr žaj podataka u tim informacijama; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogu ćava pristup podacima.

53 Provajder ne garantuje za ta čnost, pouzdanost, kao ni za sam sadr žaj postavljen od strane korisnika. Provajder ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadr žaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

54 Ograni čenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, gubitka podataka, neuru čenja poruka elektronske pošte, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu ra čunarskih virusa, prekida u komunikacijama, kra đe, uništenja ili neovlaš ćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane tre ćih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima koriš ćenja, nemara i dr.

55 Osim u slu čaju namere ili grube nepa žnje, Provajder nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimi čno ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Provajder nije odgovoran za tehni čke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uklju čuju ći i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su pru žaoci Internet usluga koje Provajder koristi.

56 Servis mo že biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograni čenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog odr žavanja sistema, ili u slu čaju unapre đenja sistema.

57 Provajder garantuje vremensku dostupnost Servisa (engl. Uptime) od 99.90 % vremena na mese čnom nivou. To zna či da Servisi mese čno mo že da bude nedostupan najdu že 44 minuta. U navedenu garanciju ne ra čuna se vreme redovnog odr žavanje Servisa (npr. sigurnosno odr žavanje servera, najavljenih radova na komunikacionoj opremi i sl.) kao ni vreme trajanja eventualnih hakerskih i orkestriranih distribuiranih (engl. DDoS) napada, kao ni vreme koje je potrebno da se reše eventualni problemi na serverskim linkovima, datacentru, niti period trajanja uticaja više sile. Ukoliko je vreme nedostupnosti du že od 44 minuta na mese čnom nivou, Korisnik ima pravo da izvrši reklamaciju na uslugu u roku od 7 dana od dana ponovnog uspostavljanja usluge.

Svi serveri Provajdera su pod pra ćenjem (engl. Monitoring) odre đenih nezavisnih Uptime servisa što Provajderu omogu ćava da ima ta čan uvid u Uptime koji slu ži kao dokaz globalne vidljivosti i Uptime servera, i na zahtev te podatke mo že dostaviti Korisniku.

 

XII – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

 

58 Na sve što nije regulisano ovim Uslovima koriš ćenja isklju čivo se primenjuju va že ći propisi Republike Srbije, isklju čuju ći primenu pravila o rešavanju sukoba nadle žnosti.

59 Na sve sporove do kojih mo že do ći izme đu Provajdera i Korisnika u vezi sa koriš ćenjem Servisa primenjuju se va že ći propisi Republike Srbije. Provajder i Korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadle žan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Tre ći osnovni sud u Beogradu za fizi čka lica.

60 Ukoliko dva Korisnika nisu druga čije ugovorila, na sve sporove do kojih mo že do ći izme đu dva Korisnika, u vezi sa koriš ćenjem Servisa primenjuju se va že ći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadle žan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove izme đu pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove izme đu fizi čkih lica, ili fizi čkih i pravnih lica. Provajder ni na koji na čin ne posreduje niti u čestvuje u bilo kom sporu koji mo že nastati izme đu korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nu žni suparni čar.60

 

XIII – ZAVRŠNE ODREDBE

 

61 Provajder ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove koriš ćenja, tako što će izmene i dopune u pre čiš ćenom tekstu objaviti na sopstvenoj Internet prezentaciji i poslati obaveštenje (putem elektronske pošte) svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana po četka njihove primene.

Ukoliko ve ć registrovani korisnik u navedenom roku ne da izri čit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova koriš ćenja), smatra će se da je saglasan sa novim Uslovima koriš ćenja. Ukoliko ve ć registrovan korisnik izri čito (klikom na link za neprihvatanje Uslova koriš ćenja) ne prihvati ove Uslove koriš ćenja, smatra će se da mu je prestao korisni čki status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima koriš ćenja. Stupanjem novih korisni čkih uslova na snagu, ne diraju se ste čena prava korisnika.

62 Ovi Uslovi koriš ćenja po činju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

63 Svaki odštampani primerak ovih Korisni čkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne mo že mu se osporiti punova žnost ili dokazna snaga.